ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๘

๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๘
ปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๘
ปีมะเมีย ปกติมาส ปกติวาร ปกติสุรทิน จ.ศ ๑๓๗๗
มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์แจก

บทสวดปักขคณนา ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘