มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร... เผยแพร่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๖๕ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารประธานกรรมการมูลนิธิ...   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์...   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์...   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรจัดตั้ง “ทุนวชิรญาณสังวร” เพื่อเป็นการเชิดชูพระเกียรติคุณ...   กำหนดการบรรพชา-อุปสมบท วัดบวรนิเวศวิหาร พุทธศักราช ๒๕๖๕   ปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๕   มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนจำนวน...