เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท แก่คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓

๐๔ พ.ค. ๒๕๖๓
อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๓
 
     เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)   แก่คณะกรรมการจัดงานเดิน-วิ่ง ก้าวด้วยธรรม ครั้งที่ ๓
 
     โดยมี คุณลาวัลย์ กันชาติ รับประทานทุนจากเจ้าประคุณสมเด็จฯ ร่วมด้วย คุณปิติ ลีเลิศพันธ์ ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน คุณสตปิยา เพชรรัตน์ และคุณเยาวลักษณ์ ลิขิตวัฒนานุรักษ์ เพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ ส่งเสริมการป้องกันการติดต่อโรคของบุคลากรทางการแพทย์ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ให้แก่ ๑๗ โรงพยาบาล ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร