โปรดเกล้า ฯ จัดพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วีดีทัศน์อื่นๆ