พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช : พระราชกุศลพระอัฐิ (๑๙ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ