พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช : บรรจุพระสรีรางคาร (๒๐ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ