พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช : เก็บพระอัฐิ (๒/๓) (๑๗ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ