พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๖/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ