พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๕/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ