พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๔/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ