พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๓/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ