พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๒/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ