พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระสังฆราช เชิญพระโกศพระศพ (๑/๖) (๑๖ ธ.ค. ๕๘)

วีดีทัศน์อื่นๆ