"บวรธรรมบพิตร" ตอนที่ ๑๐ รำลึกสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินธิ์ 19 พระองค์

วีดีทัศน์อื่นๆ