มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นวาระที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี

รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระมหากรุณาธิคุณโปรดให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเห็นชอบให้มีการจัดตั้งมูลนิธิในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชขึ้นชื่อ
“มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์”

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๕ อ่านต่อ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการมูลนิธิ บำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๖ ปี แห่งการประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  วันที่๓ตุลาคม๒๕๖๒เวลา๑๕.๐๐น.ณอาคาร๑๐๐ปีวัดบวรนิเวศวิหารมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวั... อ่านต่อ มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประทานทุนจำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กับโครงการ “เรื่องเล่าเช้านี้ช่วยผู้ประสบภัยโควิด-๑๙” มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชวัดบวรนิเวศวิหารในพระบรมราชูปถัมภ์โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระว... อ่านต่อ