มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๒ เป็นวาระที่เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ทรงเจริญพระชันษา ครบ ๘ รอบ ๙๖ ปี

รัฐบาลพร้อมด้วยคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันกำหนดจัดงานบำเพ็ญกุศลน้อมถวายเป็นพระกุศลเฉลิมพระเกียรติ
ความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระมหากรุณาธิคุณโปรดให้การจัดงานบำเพ็ญกุศลฉลองพระชันษา ๙๖ ปี
อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้ วัดบวรนิเวศวิหารเห็นชอบให้มีการจัดตั้งมูลนิธิในพระนามเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชขึ้นชื่อ
“มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์”

  1. เพื่อบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ สาธารณสุข และอาทิการศึกษาสงเคราะห์
  2. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามของชาติไทย
  3. เพื่อการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันที่ ๓ ตุลาคม ของทุกๆ ปี โดยมีการจัดมอบทุนการศึกษานักเรียนระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา แก่นักเรียนและโรงเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระสังฆราช และมอบทุนรักษา
  4. เพื่อปกป้องรักษาและเชิดชูพระเกียรติคุณอันสูงส่งงดงามของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้คงอยู่อย่างมั่งคงสง่างามเป็นที่สักการะชื่นชมของปวงพุทธศาสนิกชนสืบไป
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
มูลนิธินี้ชื่อว่า มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย่อว่า ญสส
เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Somdet Phra Nyanasamvara Somdet Phra Sangharaj Wat Bovoranives Vihara Foundation under Royal Patronage

เครื่องหมายของมูลนิธิฯ คือ อักษรพระนามย่อ ญสส ภายใต้เศวตฉัตร ๓ ชั้น ระบายขลิบทอง ชั้นล่างสุดห้อยอุบะจำปาทอง หมายถึง สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ สมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตร มีกลีบบัวหลังเบี้ยล้อมรอบเป็นวงรีรูปตั้ง มีข้อความโดยรอบว่า "มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร" ซึ่งเป็นพระอารามหลวงที่ทรงสถิตอยู่ ถัดกลีบบัวและตัวอักษรข้อความมีเกสรนับได้ ๑๐๐ เมล็ด หมายว่า ทรงเจริญพระชันษาครบ ๑๐๐ ปี ที่ทรงยังหิตานุหิตประโยชน์อันไพศาลแก่พระบวรพุทธศาสนาตลอดมา ด้านล่างสุดมีข้อความว่า "ในพระบรมราชูปถัมภ์"
สำนักงานของมูลนิธิตั้งอยู่ที่ อาคารมนุษยนาควิทยาทาน
วัดบวรนิเวศวิหาร ๒๔๘ ถนนพระสุเมรุ
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐