ธรรมบรรยายในการฝึกปฎิบัติอบรมจิต
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ชุดที่