โดยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระอนุสรณ์คำนึงว่า พระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย และธำรงรักษา ตลอดจนเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่ประชาชนทั่วไป อันเป็นการสร้างความสงบร่มเย็นให้เกิดขึ้นแก่สังคม หากพระภิกษุสามเณรมีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรม สามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธพจน์และนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง แล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน จึงเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลงและเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป จึงทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานทุน “เล่าเรียนหลวง” แก่พระภิกษุสามเณรผู้ศึกษาภาษาบาลี นับแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ จนถึงปัจจุบัน

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาบาลี โดยเสด็จพระราชศรัทธาในส่วนนี้ให้ภิญโญภาพยิ่งขึ้น จะรวบรวมทุนทรัพย์ เพื่อมอบให้แก่สำนักศาสนศึกษาที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่นจากทั่วประเทศ

จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีด้วยการสมทบกองทุนโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สืบอายุพระพุทธศาสนาได้ที่

บัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ชื่อบัญชี
กองทุนในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร เพื่อส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ประเภทบัญชี สาขา เลขที่บัญชี
ออมทรัพย์ เทเวศร์ ๐๒๐ - ๒๗๓๙๒๗-๗

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้ประกอบในครั้งนี้ จงเป็นพลวปัจจัยอำนวยผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ พร้อมทั้งปฏิภาณ ธนสารสมบัติ เทอญ.