ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน รวมพลังสวดมนต์ ส่งใจให้ไทยทั้งชาติ ด้วยบท อิติปิ โส ๓ จบ พร้อมกัน เวลา ๒๐.๐๙ น. ของทุกคืน เผยแพร่ ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๓ ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนรวมพลังสวดมนต์ส่งใจให้ไทยทั้งชาติ ด้วยบทอิติปิโส๓จบพร้อมกันเวลา๒๐.๐๙น.ของทุกคืน...   ร่วมจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนวัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ) อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี   เหรียญพระรูป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก   เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ จำนวน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท...   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๒   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๑   ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๖๒