ข้อกำหนดเกี่ยวกับการขอรับประทานทุนการศึกษาน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช

การเสนอชื่อนักเรียนเข้ารับประทานทุนการศึกษา

๑. โรงเรียนระดับประถมศึกษาส่งได้โรงเรียนละ ๑ คน
๒. โรงเรียนระดับประถมศึกษาขยายโอกาสส่งระดับมัธยมศึกษาส่วนที่ขยายโอกาส ได้โรงเรียนละ ๑ คน
๓. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาส่งได้โรงเรียนละ ๑ คน
๔. ยื่นใบสมัครตามแบบที่มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดและส่งไปยังสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในแต่ละจังหวัด

กฎเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนที่สมควรได้รับประทานทุนการศึกษา

๑. นักเรียนผู้มีความตั้งใจเรียนดี ความประพฤติดี มีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีคุณ
๒. ฐานะทางครอบครัวมีรายได้น้อย มีรายได้ไม่แน่นอน ยากจน
๓. มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร
๔. ไม่เป็นบุตรข้าราชการประจำ ข้าราชการการเมือง หรือเจ้าหน้าที่บริหารราชการส่วนท้องถิ่น
๕. บิดา มารดา หย่าร้าง หรือถึงแก่กรรม

ข้อกำหนดการจัดประทานทุนการศึกษา

๑. ทุนการศึกษาจาก มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระดับประถมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน ระดับมัธยมศึกษาทุนละ ๓,๐๐๐ บาท จำนวน ๙ ทุน
๒. ทุนที่มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระกุศลที่คณะกรรมการประจำจังหวัดเป็นผู้รับบริจาค จะกำหนดเป็นจำนวนกี่ทุนๆ ละเท่าใดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของแต่ละจังหวัดเป็นผู้กำหนด
๓. หากมีผู้ประสงค์บริจาคโดยเสด็จพระกุศลโดยทางผู้บริจาคประสงค์กำหนดเงินทุน และกำหนดชื่อผู้รับทุนก็สามารถกระทำได้ คือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค
๔. เปิดบัญชีเงินฝากโดยมีข้อความชื่อบัญชีว่า ทุนน้ำพระทัยสมเด็จพระสังฆราช แล้วต่อด้วยชื่อนามสกุลของนักเรียนผู้รับประทานทุนการศึกษา
๕. พิธีประทานทุน คือมอบสมุดบัญชีเงินฝากตามที่ระบุในข้อ ๔