ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๕๙๔. นางอ้วงเอ็ง แซ่ลี้ ๕๐๐
๕๙๓. นายโอฬาร เปี่ยมกุลวนิช ๑,๐๐๐
๕๙๒. นางสาวจารุวรรณ ตันกุรานันท์ ๑,๐๐๐
๕๙๑. นายภาณุ ปัญญาตรง ๒,๐๐๐
๕๙๐. นายธรรมรัฐ เรืองบุรี ๕๐๐
๕๘๙. คุณสามิตต์ ผลิตกรรม ๒,๐๐๐
๕๘๘. นายธานุรักษ์ ริรัตนพงษ์ ๕,๐๐๐
๕๘๗. นายมนตรี กังสวิวัฒน์ ๑,๐๐๐
๕๘๖. นายนีรนาท เลิศพาณิชย์กุล ๕๐๐
๕๘๕. คุณใบศรี สร้อยบน ๑,๐๐๐
๕๘๔. คุณนิสากร จิระกาล ๒,๐๐๐
๕๘๓. คุณวริฏฐา กัลยาณสันต์ ๑,๕๐๐
๕๘๒. นายสมชาย รัตนชื่อสกุล ๑,๐๐๐
๕๘๑. คุณณัฐจารี วิรุฬห์กิจโกศล ๕๑๓
๕๘๐. คุณชนม์ณกานต์ แซ่ลิ้ม ๕๐๐
๕๗๙. คุณฐานานันต์ มหันต์สุคนธ์ ๓,๐๐๐
๕๗๘. คุณพัชราวลัย แสนยานุสิน ๒,๐๐๐
๕๗๗. คุณอัจฉริยะ โฆษยากูล ๕๐๐
๕๗๖. นางวรรณวิมล จริตธรรม ๑,๐๐๐
๕๗๕. นางสาวไพเราะ วิณิชชากรสวัสดิ์ ๕๐๐