ลำดับที่ ชื่อผู้บริจาค จำนวนเงิน
๒๕. คุณกาญจนา ทยานุกูล และครอบครัว ๕,๐๐๐
๒๔. นายธีรพงษ์ อ่อนหวาน ๑๐๐
๒๓. นางยุพิน อุนนาทรรัตนกุล ๑๐๐
๒๒. คุณจริยา ดำรงค์ชัยธนา ๕,๐๐๐
๒๑. คุณธัญญารัตน์ วรกุลพิศิษฐ์ ๑๐๐
๒๐. คุณวรุฒม์ ถนอมวรสิน ๓๐๐
๑๙. คุณอัญชลี แซ่โกว ๕๐๐
๑๘. คุณมุกนรินทร์ จันทวาศ ๖๐
๑๗. นางสาวมานิตา เรืองอุไรฤกษ์ ๑,๕๐๐
๑๖. น.ส เมฆขลา ทองวิไล ๓๐๐
๑๕. น.ส.วณี เธียรธนู ๕,๐๐๐
๑๔. นายเอกเทพ ภักดีศิริมงคล ๑๑๐
๑๓. คุณณัฐพัชร์ วินิจมงคลสิน ๔๐๐
๑๒. คุณบุญประธาน เพียดสิงห์ ๑๐๐
๑๑. คุณเรืองอุไร พุ่มแก้ว ๗๖๓
๑๐. คุณนพรัตน์ ยงรักเกียรติ และ คุณถิรวัฒน์ ทิพย์สุมณฑา ๒,๐๐๐
๙. คุณวรัญญา วราศิลป์ ๕๐๐
๘. คุณเถลิงศักดิ์ ใจทหาร ๑,๐๐๐
๗. คุณสสิตา สมานภาพ ๑,๕๐๐
๖. Amornchot Singh ๓๐๐
<<<>>>