พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๖
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายนพุทธศักราช ๒๕๕๖
 
            เนื่องในการบำเพ็ญพระกุศลฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
            สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม
            แผนกบาลีมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร และ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศิษย์
            ร่วมกันบริจาคโดยเสด็จพระกุศล โดยมีพิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
            แก่สำนักเรียนที่มีวิริยะอุตสาหะการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมปรากฏผลดีเด่น จำนวน ๑๕ สำนักศาสนศึกษา
            สำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาทเมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายนพุทธศักราช ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถ
            วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 
๑. สำนักเรียนวัดบางนาใน กรุงเทพมหานคร
๒. สำนักศาสนศึกษาวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๓. สำนักศาสนศึกษาวัดพระนอนจักรสีห์ จังหวัดสิงห์บุรี
๔. สำนักศาสนศึกษาวัดสังฆานุภาพ จังหวัดกำแพงเพชร
๕. สำนักศาสนศึกษาวัดคลองโพธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
๖. สำนักศาสนศึกษาวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา
๗. สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านขุน จังหวัดเชียงใหม่
๘. สำนักศาสนศึกษาวัดไวกูลฐาราม จังหวัดอุดรธานี
๙. สำนักศาสนศึกษาวัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น
๑๐. สำนักศาสนศึกษาวัดเกียรติแก้วสามัคคี จังหวัดศรีสะเกษ
๑๑. สำนักศาสนศึกษาวัดพราหมณี จังหวัดนครนายก
๑๒. สำนักศาสนศึกษาวัดพระประโทณเจดีย์ จังหวัดนครปฐม
๑๓. สำนักเรียนวัดอาวุธวิกสิตาราม กรุงเทพมหานคร
๑๔. สำนักศาสนศึกษาวัดป่าหินสูงเจริญธรรม จังหวัดราชบุรี
๑๕. สำนักศาสนศึกษาวัดโพธิสมภรณ์ จังหวัดอุดรธานี