พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๗
วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗


พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
วันศุกร์ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗

 
เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๑ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๗
คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษด้านการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ได้ร่วมกันจัดหาทุนถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช
วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล ในการประทานพระสังฆราชูปถัมภ์
ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ น.
โดยมีเจ้าพระคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานคณะกรรมการ
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นประธานในพิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่น
เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗
จำนวน ๑๖ สำนักศาสนศึกษาสำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
 
 
๑. สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
๒. สำนักศาสนศึกษาวัดหัวคู้ จังหวัดสมุทรปราการ
๓. สำนักศาสนศึกษาวัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร
๔. สำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ จังหวัดลำปาง
๕. สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
๖. สำนักศาสนศึกษาวัดมัชฌิมาวาส จังหวัดอุดรธานี
๗. สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง จังหวัดกาฬสินธุ์
๘. สำนักศาสนศึกษาวัดบูรพารามใต้ จังหวัดยโสธร
๙. สำนักศาสนศึกษาวัดบึง จังหวัดนครราชสีมา
๑๐. สำนักศาสนศึกษาวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๑. สำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี
๑๒. สำนักศาสนศึกษาวัดป้อมวิเชียรโชติการาม จังหวัดสมุทรสาคร
๑๓. สำนักศาสนศึกษาวัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา
๑๔. สำนักศาสนศึกษาวัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๑๕. สำนักศาสนศึกษาวัดกฤษณเวฬุพุทธาราม จังหวัดสิงห์บุรี
๑๖. สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม จังหวัดเลย