พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๘
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘

 
พระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
ณ  พระตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร
วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 
๑. สำนักศาสนศึกษาวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ
๒. สำนักศาสนศึกษาวัดโคกกระเทียม จังหวัดลพบุรี
๓. สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต จังหวัดนครสวรรค์
๔. สำนักศาสนศึกษาวัดพญาภู จังหวัดน่าน
๕. สำนักศาสนศึกษาวัดสว่างอารมณ์ จังหวัดหนองบัวลำภู
๖. สำนักศาสนศึกษาวัดชัยศรี จังหวัดขอนแก่น
๗. สำนักศาสนศึกษาวัดเจียงอีศรีมงคลวราราม จังหวัดศรีสะเกษ
๘. สำนักศาสนศึกษาวัดกลาง จังหวัดบุรีรัมย์
๙. สำนักศาสนศึกษาวัดอุดมธานี จังหวัดนครนายก
๑๐. สำนักศาสนศึกษาวัดสวนหงส์ จังหวัดสุพรรณบุรี
๑๑. สำนักศาสนศึกษาวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จังหวัดราชบุรี
๑๒. สำนักศาสนศึกษาวัดขันเงิน จังหวัดชุมพร
๑๓. สำนักศาสนศึกษาวัดวิชิตสังฆาราม จังหวัดภูเก็ต
๑๔. สำนักศาสนศึกษาวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
๑๕. สำนักเรียนวัดศรีเอี่ยม กรุงเทพมหานคร
๑๖. สำนักศาสนศึกษาวัดตรีสวัสดิ์วนาราม จังหวัดเลย
๑๗. สำนักศาสนศึกษาวัดพิศาลรัญญาวาส จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๘. สำนักศาสนศึกษาวัดวีระวงศาวาส จังหวัดกาฬสินธุ์
๑๙. สำนักศาสนศึกษาวัดประชานิยม จังหวัดกาฬสินธุ์

 
เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๒ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ร่วมกันจัดหาทุนถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล   ในการประทานพระสังฆราชูปถัมภ์   ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่น เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ จำนวน ๑๙ สำนักศาสนศึกษา สำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท