พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๙
วันจันทร์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

 

เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๓ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ร่วมกันจัดหาทุนถวายมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล   ในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์  ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี

วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙เวลา ๑๓.๐๐ น.  โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต   ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่น เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ จำนวน ๑๙ สำนักศาสนศึกษา สำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท


ในปีนี้ โครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้เริ่มจัดกิจกรรมยกย่อง เชิดชู ครูสอนบาลี ผู้มีความเสียสละวิริยะอดทนในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จนกระทั่งมีผลงานเป็นที่ปรากฏอย่างเด่นชัด  โดยจัดให้มีการมอบรางวัลสมเด็จพระญาณสังวร สาขาครูสอนบาลีดีเด่น จำนวน ๕ รางวัล เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครูผู้สอน ในการทำหน้าที่สืบอายุพระพุทธศาสนา