พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
ณ  พระตำหนักเพ็ชร  วัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพมหานคร
๒๙  มกราคม  ๒๕๕๖

สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นผู้แทนพระองค์ในการประทานพระสังฆราชูปถัมภ์การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี แก่สำนักศาสนศึกษาที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมปรากฏผลดีเด่น จำนวน ๙ สำนักศาสนศึกษา แห่งละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ได้แก่ ๑. วัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร ๒. วัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี ๓. วัดสุทธิวารี จังหวัดจันทบุรี ๔. วัดจองคำ จังหวัดลำปาง ๕. วัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ๖. วัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น ๗. วัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี ๘. วัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา และ ๙. วัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ พระตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
 

สำนักศาสนศึกษาที่เข้ารับทุนสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี
 
ที่ ชื่อ – ฉายา สำนัก จังหวัด
๑. พระราชปัญญาเวที สำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
๒. พระราชปริยัตโยดม สำนักศาสนศึกษาวัดจองคำ จังหวัดลำปาง
๓. พระกิตติสารมุนี สำนักศาสนศึกษาวัดชูจิตธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔. พระเมธีวราภรณ์ สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม กรุงเทพมหานคร
๕. พระครูพิศาลจริยาภิวัฒน์ สำนักศาสนศึกษาวัดชัยมงคล จังหวัดชลบุรี
๖. พระครูวรกิจโกวิท สำนักศาสนศึกษาวัดพิชโสภาราม จังหวัดอุบลราชธานี
๗. พระมหาพร  วรภาณี สำนักศาสนศึกษาวัดธาตุ จังหวัดขอนแก่น
๘. พระมหาไพรัช  ปภสฺสโร สำนักศาสนศึกษาวัดหาดใหญ่สิตาราม จังหวัดสงขลา
๙. พระครูปลัดพรหมจริยวัฒน์ สำนักศาสนศึกษาวัดสุทธิวารี จังหวัดจันทบุรี