พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
 

เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๔ ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์  เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศล   ในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์  ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  วัดบวรนิเวศวิหาร  ในพระบรมราชูปถัมภ์  เป็นประธานในพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่น เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ จำนวน ๑๙ สำนักศาสนศึกษา สำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท