พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๖๑
วันอาทิตย์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑
 

เนื่องในการบำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๕ ปี แห่งการประสูติ เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ได้ร่วมกันจัดหาทุนเพื่อมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๕.๐๐ โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ส่งเสิรมการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แก่สำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ที่มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ปรากฏผลดีเด่น เป็นคุณประโยชน์แกการสืบอายุพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จำนวน ๑๙ สำนักศาสนศึกษา สำนักละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท