พิธีประทานพระสังฆราชูปถัมภ์ การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำปี ๒๕๖๓
วันเสาร์ ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งคณะกรรมการโครงการอัญเชิญ “พระบรมเกศาธาตุ” จากประเทศศรีลังกา และคณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  พร้อมผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประทานทุน        พระสังฆราชูปถัมภ์ส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ  ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคนานาปการ   แต่ได้มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีปรากฏผล เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา                     จำนวน ๑๙ สำนัก ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐บาท
 
๑.   สำนักศาสนศึกษาวัดจากแดง    จังหวัดสมุทรปราการ
๒.   สำนักศาสนศึกษาวัดพระพุทธฉาย       จังหวัดสระบุรี
๓.   สำนักศาสนศึกษาวัดหนองกระดูกเนื้อ      จังหวัดนครสวรรค์
๔.   สำนักศาสนศึกษาวัดพระธาตุผาเงา  จังหวัดเชียงราย
๕.   สำนักศาสนศึกษาวัดบ้านขุน  จังหวัดเชียงใหม่
๖.   สำนักศาสนศึกษาวัดป่าอัมพวัน  จังหวัดอุดรธานี
๗.   สำนักศาสนศึกษาวัดหนองโมงบูรพาราม จังหวัดร้อยเอ็ด
๘.   สำนักศาสนศึกษาวัดป่าอุบลแก้ว    จังหวัดอุบลราชธานี
๙.   สำนักศาสนศึกษาวัดห้วยหินฝน    จังหวัดชัยภูมิ
๑๐. สำนักศาสนศึกษาวัดเทวสังฆาราม  จังหวัดกาญจนบุรี
๑๑. สำนักศาสนศึกษาวัดขันเงิน  จังหวัดชุมพร
๑๒. สำนักศาสนศึกษาวัดคูหาสวรรค์ จังหวัดพัทลุง
๑๓. สำนักเรียนวัดกัลยาณมิตร กรุงเทพมหานคร
๑๔. สำนักศาสนศึกษาวัดศรีสุทธาวาส    จังหวัดเลย
๑๕. สำนักศาสนศึกษาวัดเกตการาม  จังหวัดสมุทรสงคราม
๑๖. สำนักศาสนศึกษาวัดสิริกาญจนาราม  จังหวัดกาญจนบุรี
๑๗. สำนักเรียนวัดสร้อยทอง กรุงเทพมหานคร
๑๘. สำนักศาสนศึกษาวัดประสานศรัทธา   จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๙. สำนักศาสนศึกษาวัดโคกเปี้ยว จังหวัดสงขลา
​