ปฎิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๙

๒๕ ม.ค. ๒๕๕๙
ปฏิทินปักขคณนา พุทธศักราช ๒๕๕๙
ปีวอก ปกติมาส อธิกวาร อธิกสุรทิน จ.ศ ๑๓๗๘
มหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์แจก