มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการมูลนิธิ บำเพ็ญกุศลครบ ๑๐๖ ปี แห่งการประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร 

๒๙ ก.ค. ๒๕๖๔
วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดพิธีประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยพระธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก รองประธานกรรมการมูลนิธิ เป็นประธานในพิธี  ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการโครงการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  คณะกรรมการกองทุนเพื่อผู้ป่วยและโรงพยาบาล และคณะกรรมการกองทุนเพื่อการศึกษา พร้อมผู้มีจิตศรัทธา  ได้ร่วมกันจัดหาทุนสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการประทานทุนพระสังฆราชูปถัมภ์รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในโรงพยาบาลที่สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาและพระกรุณาคุณ อุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ  จำนวน ๑๗ โรงพยาบาล ๆ ละ  ๑๙  ทุน  ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท

 
ลำดับ รายชื่อโรงพยาบาล จังหวัด
๑. โรงพยาบาลอ่าวลึก กระบี่
๒. โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ กาญจนบุรี
๓. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
โรงพยาบาลชลบุรี ชลบุรี
๕. โรงพยาบาลสมเด็จพระญาณสังวร เชียงราย
๖. โรงพยาบาลแม่จัน เชียงราย
๗. โรงพยาบาลตราด ตราด
๘. โรงพยาบาลลานสกา นครศรีธรรมราช
๙. โรงพยาบาลละหานทราย บุรีรัมย์
๑๐. โรงพยาบาลนางรอง บุรีรัมย์
๑๑. โรงพยาบาลหนองหญ้าปล้อง เพชรบุรี
๑๒. โรงพยาบาลนิคมคำสร้อย มุกดาหาร
๑๓. โรงพยาบาลขุนยวม แม่ฮ่องสอน
๑๔. โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ราชบุรี
๑๕. โรงพยาบาลภูกระดึง เลย
๑๖. โรงพยาบาลไชยา สุราษฎ์ธานี
๑๗. โรงพยาบาลเพ็ญ อุดรธานี

และจัดตั้งกองทุนในการรักษาและจัดทำรากฟันเทียม ณ โรงพยาบาลลานสกา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จำนวน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท